Pedias_TermsAndConditions103x122Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Voetverzorging Pedias en een cliënt waarop Voetverzorging Pedias deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Voetverzorging Pedias
Voetverzorging Pedias zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Voetverzorging Pedias zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Voetverzorging Pedias melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Voetverzorging Pedias het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Voetverzorging Pedias de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Voetverzorging Pedias moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

4. Betaling
Voetverzorging Pedias vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Voetverzorging Pedias vermeldt prijswijzigingen 14 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of middels een PIN betaling te voldoen. Als in uitzonderlijke gevallen contante of PIN betaling niet mogelijk is, zal een factuur worden toegezonden welke uiterlijk binnen acht dagen betaald dient te worden. Voor elke factuur zal € 2,50 administratiekosten in rekening worden gebracht.

 

5. Personeel in de praktijk
Voetverzorging Pedias heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Voetverzorging Pedias dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de praktijk medewerkers van Voetverzorging Pedias niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door Voetverzorging Pedias.

 

6. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Voetverzorging Pedias vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Voetverzorging Pedias aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Voetverzorging Pedias neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Voetverzorging Pedias behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voetverzorging Pedias zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

7. Geheimhouding
Voetverzorging Pedias is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Voetverzorging Pedias verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

8. Aansprakelijkheid
Voetverzorging Pedias is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Voetverzorging Pedias is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Voetverzorging Pedias is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 

9. Garantie
Voetverzorging Pedias geeft de cliënt garantie van één week (7 dagen)op de verrichte behandeling en twee weken (14 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door Voetverzorging Pedias geadviseerde heeft gebruikt.
  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

10. Beschadiging & diefstal
Voetverzorging Pedias heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Voetverzorging Pedias meldt diefstal altijd bij de politie.

 

11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Voetverzorging Pedias. Voetverzorging Pedias moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Voetverzorging Pedias de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Voetverzorging Pedias en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Voetverzorging Pedias het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

13. Cadeaubon
Een door Voetverzorging Pedias uitgegeven cadeaubon is uitsluitend inwisselbaar bij Voetverzorging Pedias. Een cadeaubon is geldig voor het gehele behandelings en producten aanbod van Voetverzorging Pedias. De waarde van de cadeaubon wordt uitsluitend uitgekeerd in de vorm van pedicure behandelingen of producten; betaling van contant geld is uitgesloten. De aangegeven waarde van een cadeaubon is in euro’s, en inclusief BTW.  Een cadeaubon heeft een geldigheid van twaalf maanden na afgiftedatum, welke is vermeld op de cadeaubon; na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.
Indien de waarde van de cadeaubon lager is dan de kosten van de behandeling en/of geleverde producten, dan dient het resterende bedrag contant of via een PIN betaling bijbetaald te worden.
Het is niet toegestaan cadeaubonnen te wijzigen, op enigerlei wijze te dupliceren, te ondermijnen of anderszins aan te tasten. Van misbruik zal altijd aangifte worden gedaan.

 

14. Recht
Op elke overeenkomst tussen Voetverzorging Pedias en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.